Egyedi és különös közzétételi lista a 2009. évi CXXII. Tv., és a 3/2020. önkormányzati rendelet alapján
  Adat Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések következő adatai:a) Partner neveb) Partner adószámac) Szerződés-kategória (beszerzésköteles/nem beszerzésköteles/közbeszerzés-köteles)d) Szerződés megnevezése/típusa (pl. megbízási, vállalkozási, ingatlan-adásvételi, ingó-adásvételi, bérleti stb.)e) Szerződés tárgyaf) Tárgykör (pl. építés, tervezés, bérlet, szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés stb.)g) Szerződés státusza (alapszerződés, szerződésmódosítás, szerződést megszüntető okirat)h) Szerződéskötés időpontjai) Szerződés kezdő időpontjaj) Szerződés záró időpontja (határozatlan idejű szerződésnél ennek feltüntetése)k) Szerződés értékel) Megjegyzés, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani szerződések (feltöltés alatt...)
2. Az 1. sorban meghatározott szerződések és azok mellékletei, szövege oldalhű másolatban szerződések (feltöltés alatt...)
3. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó URL-cím. (a Közbeszerzési Adatbázis linkje)  Nincs közzéteendő adat
4. Beszerzési, közbeszerzési eljárások alábbi dokumentumai: felhívás, ajánlatok, eredmény megállapítása Nincs közzéteendő adat
5. A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
Vezetőségi béradatok